top of page
ETYKA WYDAWNICZA
uk.png

Publication ethics (below)

ru.png

Издательская этика (ниже)

Zamieszczone poniżej zasady oparte są na rekomendacjach stowarzyszenia COPE (the Committee on Publication Ethics), które uwzględniono w dokumencie Core practices.

ZASADY DOTYCZĄCE
AUTORÓW

ZASADA RZETELNOŚCI NAUKOWEJ

Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać wystarczająco dużo informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a także powtórzenie badań. Nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem tekstu.


ZASADA ORYGINALNOŚCI PRACY

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. W przypadku, kiedy wykorzystują badania i/lub słowa innych, powinni używać stosownych oznaczeń wskazujących na cytowanie. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne. Autorzy nie powinni publikować tekstów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za nieetyczne.

ZASADA UDOSTĘPNIANIA DANYCH

Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych wyników badań, toteż powinni oni być przygotowani, aby zapewnić dostęp do tych danych, także przez jakiś czas po opublikowaniu pracy.


ZASADA PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOM INTERESÓW AUTORÓW

Konflikt interesów zachodzi wtedy, gdy autor pozostaje w relacji komercyjnej lub towarzyskiej z innym podmiotem, co może mieć wpływ na obiektywną wartość przesyłanych do publikacji wyników badań. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji wszelkich informacji, które pomogą w przeciwdziałaniu konfliktom interesów.


ZASADY AUTORSTWA  PRACY

Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Również, wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy. Obowiązek upewnienia się, że osoby mające wkład w powstanie artykułu akceptują jego ostateczną formę, leży po stronie autora zgłaszającego tekst do publikacji.


ZASADA RZETELNOŚCI ŹRÓDEŁ

Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu.


ZASADY DOT. BŁĘDÓW W OPUBLIKOWANYCH PRACACH

Jeśli autor/autorzy odkryją znaczące błędy lub nieścisłości w swoich tekstach, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź skorygowania zaistniałych błędów.

ZASADY DOTYCZĄCE
CZŁONKÓW REDAKCJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zespół redakcyjny decyduje, które z przysłanych artykułów zostaną skierowane do publikacji oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie treści umieszczane w czasopiśmie. Zespół redakcyjny dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza jakiekolwiek naukowe bądź etyczne kompromisy oraz zawsze jest gotowy do publikowania korekt, errat oraz sprostowań, gdy zaistnieje taka potrzeba. 


ZASADA FAIR PLAY

Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane pod względem merytorycznym. Kwestie takie jak rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływają na ocenę artykułów.

ZASADA POUFNOŚCI

Członkowie zespołu redakcyjnego stosują się do zasady poufności, a więc nie ujawniają osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji pozostają jedynie: sami autorzy, wybrani recenzenci, uprawnieni redaktorzy, członkowie kolegium redakcyjnego oraz wydawca.


SKARGI I ODWOŁANIA

Osoby, które miałyby podejrzenie naruszenia zasad etyki badań w opublikowanym materiale (np.: manipulacja i fabrykacja danych, plagiat i autoplagiat, nierzetelność badań), proszone są o przekazanie redakcji periodyku stosownej wiadomości. Zgłoszenie wspomnianych uchybień powinno zawierać dokładną informację o przedmiocie i podmiocie uchybienia.


WERYFIKACJA MATERIAŁÓW JUŻ OPUBLIKOWANYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE KONFLIKTOM INTERESÓW

Zespół redakcyjny, w oparciu o Zasady COPE, może wycofać artykuł z publikacji, wyrazić wątpliwości dotyczące jego zawartości lub zadecydować  o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.  Nieopublikowane artykuły nie mogą być bez pisemnej zgody autorów wykorzystywane przez członków zespołu redakcyjnego ani żadne inne osoby uczestniczące w procedurach wydawniczych.


DECYZJE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI

Zespół redakcyjny odpowiada za podejmowanie decyzji odnośnie tego, które materiały zostaną, a które nie zostaną opublikowane. Przy podejmowaniu decyzji kluczowe są kwestie takie jak: znaczenie naukowe pracy, oryginalność ujęcia problemu, przejrzystość i zgodność z profilem tematycznym czasopisma. Zespół redakcyjny zawsze przeprowadza weryfikację formalną i wstępną weryfikację merytoryczną przesłanych tekstów, na podstawie której decyduje o oddaniu prac do recenzji zewnętrznej.


ZASADA RZETELNOŚCI NAUKOWEJ

Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji. Redakcja, w razie potrzeby, zawsze gotowa jest opublikować także stosowne sprostowania, wyjaśnienia lub przeprosiny.

ODRZUCENIE TEKSTU

Przesłana praca może zostać odrzucona wyłącznie na postawie negatywnej recenzji wewnętrznej lub zewnętrznej, w której wyraźnie wskazane są powody uniemożliwiające publikację tekstu. Zespół redakcyjny zawsze oczekuje poprawek odesłanych tekstów i jest gotów pomóc autorom w ich udoskonaleniu.

WYCOFANIE TEKSTU

Zespół redakcyjny może, nawet po formalnym przejściu procesu recenzyjnego, rozważyć wycofanie tekstu (na każdym etapie procesu wydawniczego) jeżeli:
• są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań, fabrykowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy w obliczeniach, błędy metodologiczne);
•  wyniki badań zostały wcześniej opublikowane gdzie indziej;
•  praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki;
Zawiadomienie o wycofaniu tekstu należy traktować jako równoznaczne z wycofaniem artykułu. Zawiadomienie to winno zawierać informacje o osobie (w nagłówku powinien się znaleźć co najmniej tytuł i nazwisko/-a autora/-ów pracy) i powodach (w celu rozróżnienia błędów niezamierzonych od celowych nadużyć) decydujących o wycofaniu tekstu. Wycofywane teksty nie zostają usunięte z opublikowanej wersji czasopisma, ale fakt ich wycofania będzie wyraźnie oznaczony.
Redaktorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przesyłania uwag i opinii dotyczących opublikowanego materiału.
Członkowie redakcji, którzy są autorami i/lub współautorami artykułu tak jak wszyscy inni autorzy podlegają procesowi wewnętrznej oraz zewnętrznej recenzji.

ZASADY DOTYCZĄCE
RECENZENTÓW

WSPÓŁPRACA Z ZESPOŁEM REDAKCYJNYM

Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego i mają wpływ na decyzje podejmowane przez redaktorów. Na podstawie ich opinii zespół dokonuje oceny merytorycznej przesłanych tekstów, a w konsekwencji ich selekcji.


ZASADA TERMINOWOŚCI

Recenzenci zobowiązani są dostarczyć recenzje w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów (merytorycznych, braku czasu) nie są oni w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.

ZASADA POUFNOŚCI

Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem osób do tego upoważnionych).


ZASADA TZW. DOUBLE-BLIND REVIEW

Recenzent nie zna nazwiska autora opiniowanej pracy, ten zaś nie zna nazwiska recenzenta, co stanowi zabezpieczenie przez wystąpieniem szeregu negatywnych zjawisk, które mogłyby rzutować na obiektywność sądów i relacje środowiskowe.


ZASADA ZACHOWANIA STANDARDÓW OBIEKTYWNOŚCI

Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Personalna krytyka autorów prac jest uważana za niestosowną. Wszystkie spostrzeżenia recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane


ZASADA RZETELNOŚCI ŹRÓDEŁ

Recenzenci, jeśli zachodzi taka potrzeba, powinni wskazać odpowiednie prace niezacytowane przez autora. Wskazane i zgłoszone redakcji powinny być także wszelkie istotne podobieństwa do innych prac.


ZASADA PRZECIWDZIAŁANIA KONFLIKTOM INTERESÓW U RECENZENTÓW

Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami. Za sprawdzenie relacji miedzy autorem a recenzentem odpowiada zespół redakcyjny.

ZASADY DOTYCZĄCE
WYDAWCY

Wydawca zobowiązany jest do przekazywania redakcji wszelkich merytorycznych uwag dotyczących periodyku, jego redakcji oraz samego wydawcy. Wydawca zobowiązuje się również poinformować COPE o każdym przypadku naruszenia etyki wydawniczej. Ponadto, wydawca zobowiązany jest do konsultowania z zespołem redakcyjnym:
• korekt językowych wykraczających poza literówki i błędy ortograficzne;
• szaty graficznej nr i jego składu;
• polityki promocyjnej i reklamowej;
• sposobu sprzedaży i udostępniania nr.

bottom of page