top of page
IDEA CLEPSYDRY
CLEPSYDRA

NOWY POMYSŁ NA NAUKĘ

"Clepsydra" jest historyczno-społecznym czasopismem naukowym ukazującym we współpracy ze Studenckim Klubem Międzyepokowych Badań Historycznych oraz Wydziałem Historii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Periodyk został powołany do życia przez młodych badaczy - przede wszystkim historyków z UW - chcących mieć własne miejsce, gdzie mogliby dzielić się efektami swojej pracy. "Clepsydra" redagowana jest w zgodzie z pryncypiami przyświecającymi założycielom SKMBH. Jednym z nich jest przekonanie o tym, że badania muszą odpowiadać potrzebom społeczeństwa. Z tego powodu piszemy o rzeczach ważnych ale i ciekawych. Utrzymujemy przy tym nowoczesną i przyjemną szatę graficzną, której czasopisma naukowe przeważnie są pozbawione. Zależy nam bowiem, by po "Clepsydrę" nie sięgała wyłącznie garstka specjalistów i zapaleńców, ale także szeroka rzesza "normalnych" ludzi; by nasze czasopismo nie stało wyłącznie na półkach bibliotek ale również na półkach ludzi ciekawych świata, w którym żyją.

Wydawcą "Clepsydry" jest Wydawnictwo Naukowe "Sub Lupa".

Na łamach "Clepsydry" publikujemy artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej - od starożytności do czasów współczesnych, a także innym dziedzinom z zakresu nauk humanistycznych: historii sztuki i literatury, archeologii, politologii, socjologii, antropologii, psychologii a także religioznawstwa i filozofii (w tym historiozofii). Drukujemy ponadto teksty źródłowe oraz artykuły recenzyjne i recenzje poświęcone najświeższym wydawnictwom naukowym, jak również wywiady ciekawymi naukowcami na temat ich najnowszych badań.

Nad poziomem merytorycznym i wydawniczym czuwa grono specjalistów, pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, które tworzy Kolegium Redakcyjne. 

"Clepsydra" jest czasopismem recenzowanym, na łamach którego mogą ukazywać się wyłącznie niepublikowane wcześniej wyniki badań naukowych. Dokładne zasady recenzyjne znajdują się w innej zakładce.

Teksty do "Clepsydry" (wyłącznie zapisane w formacie .doc) są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Prosimy o przesyłanie ich na adres: kontakt.skmbh@gmail.com

Dopuszczalna objętość tekstów:

a) rozprawy (artykuły, artykuły recenzyjne, przeglądy badań): max. 80 tys. znaków (ze spacjami i przypisami włącznie)

b) recenzje – max. 10 tys. znaków (ze spacjami i ew. przypisami włącznie)

UWAGA! Teksty dłuższe mogą być dopuszczone do druku tylko w wyjątkowych sytuacjach!

 

Autorzy są zobligowani do przygotowania swych tekstów w zgodzie z obowiązującymi w "Clepsydrze" zasadami redakcyjnymi (zob. zakładkę "Dla Autorów"). Redakcja zastrzega sobie prawo do odsyłania Autorom tekstów niespełniającą tych wymagań z prośbą o ich przeredagowanie. Ponadto zastrzega sobie prawo do wprowadzania do nadsyłanych tekstów poprawek natury formalnej (m.in. dot. kultury językowej i zasad wydawniczych).

 

Autorzy są zobowiązani załączyć do przesyłanej propozycji tekstu do publikacji "Oświadczenie o oryginalności publikacji" ("Declaration of the originality of the publication"), służące wykluczeniu niedozwolonych praktyk takich jak tzw. guest authorship i ghostwriting oraz wskazaniu źródeł finansowania badań. Deklarację w j. polskim lub j. angielskim (dla Autorów z zagranicy) można pobrać z zakładki "Dla Autorów").

Uprzedzamy, że nie przyjmujemy:

1. artykułów publikowanych na łamach innych czasopism bądź w pracach zbiorowych

2. artykułów recenzyjnych dot. monografii naukowych wydanych w przekładach ani książek popularnonaukowych. Uwaga ta nie dotyczy zwykłych recenzji.

 

TO NAS INTERESUJE

CZYLI O CZYM CHCEMY PISAĆ

bottom of page